Automotive Electronics Customers


Hengdu Electronics
Kai Zhen
Beos
Iron General
Guangzhou Xiongbing
Good Helper Electronic
Tianpai
Pei Ying
Huayang General
Hangsheng